Algemene Voorwaarden

FotoMariek

Tot stand gekomen op 01-03-2021.

Algemene Voorwaarden Foto Mariek, gevestigd aan , 3265LJ, te Piershil, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70163308

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Foto Mariek:                                                              

Foto Mariek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70163308.

Dienst:                                                                        

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Foto Mariek voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                                              

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                                                

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                        

Elke overeenkomst gesloten tussen Foto Mariek en de wederpartij.

Product:                                                       

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Foto Mariek.

Tegoedbon:                                               

Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij:                                              

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Foto Mariek en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Foto Mariek, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Foto Mariek en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bealingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Foto Mariek zijn overeengekomen.

Indien Foto Mariek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Foto Mariek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Foto Mariek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Alle offertes van Foto Mariek zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Foto Mariek kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Foto Mariek daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Foto Mariek anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Foto Mariek niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Foto Mariek.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Annulering overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren.

Ingeval van annulering zal Foto Mariek de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Foto Mariek de Wederpartij een overzicht van verstrekken.

Daarnaast heeft Foto Mariek in geval van annulering het recht om 35% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.

In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Foto Mariek de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Foto Mariek zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Foto Mariek de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Foto Mariek daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Foto Mariek proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Foto Mariek zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Foto Mariek kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Foto Mariek zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

Foto Mariek zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Foto Mariek heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Foto Mariek heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Foto Mariek het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Foto Mariek niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Foto Mariek het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Foto Mariek.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Foto Mariek het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Foto Mariek

Van alle bijkomende kosten zal Foto Mariek tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Foto Mariek bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Foto Mariek gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Foto Mariek het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Foto Mariek rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Foto Mariek alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Foto Mariek zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Foto Mariek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Termijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de door de Wederpartij aangegeven datum.

Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn is overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Foto Mariek gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Foto Mariek heeft verstrekt.

Artikel 10 Levering

De levering van de foto’s zal plaatsvinden binnen vijftien weken, tenzij anders aangegeven.

De Wederpartij ontvangt de fotoselectie in hoge resolutie. Daarnaast ontvangt de Wederpartij van elke foto een verkleining voorzien van een logo, deze moeten worden gebruik voor online gebruik zoals social media etc.

Onbewerkte foto’s (RAW) worden niet afgeleverd aan de Wederpartij. Alle foto’s worden door Foto Mariek naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden.

Foto’s voor een album kunnen additieve bewerkingen krijgen. Het wordt door Foto Mariek zelf bepaald welke foto’s en welke bewerkingen dit zijn.

Artikel 11 Risico-overgang

Tot de levering zijn de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Foto Mariek.

Bij de levering zal de verantwoordelijkheid en risico van het veilig bewaren, verslies, beschadiging of waardevermindering van de digitale bestanden, foto’s, albums en andere zaken die voorwerp zijn overgaan op de Wederpartij.

Artikel 12 Ontwerp album

Nadat de Wederpartij de foto’s van Foto Mariek heeft ontvangen, zal de Wederpartij een selectie maken van zijn favoriete foto’s. Foto Mariek zal van deze selectie een ontwerp voor een foto album maken en deze aan de Wederpartij voor leggen ter controle.

Of Foto Mariek zal op verzoek van de Wederpartij een selectie maken met een album ontwerp en dit voor leggen aan de Wederpartij ter controle.

De Wederpartij is gehouden het ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en eventueel feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk. Hiervoor kunnen extra kosten worden berekend.

Nadat de Wederpartij het ontwerp heeft goedgekeurd, zal het album binnen zes weken aan de Wederpartij worden geleverd.

Artikel 13 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Foto Mariek aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

De Wederpartij is verplicht een aanbetaling van €400 van de overeengekomen vergoeding vooraf te voldoen. De aanbetaling dient twee weken na akkoord op de offerte te worden voldaan.

De Wederpartij dient het overige bedrag te voldoen voor het event en de fotoreportage heeft plaatsgevonden. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door FotoMariek aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Foto Mariek is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Foto Mariek en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Foto Mariek onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Foto Mariek van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Foto Mariek heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Foto Mariek de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Foto Mariek.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 16 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Foto Mariek het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Foto Mariek bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst Foto Mariek omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Foto Mariek kan worden gevergd.

Foto Mariek behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Foto Mariek bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Foto Mariek bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • Na het sluiten van de Overeenkomst Foto Mariek omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Foto Mariek kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Foto Mariek kan worden gevergd;
  • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Foto Mariek op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Foto Mariek de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Foto Mariek niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Foto Mariek geleden schade.

Artikel 18 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Foto Mariek of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Foto Mariek geen invloed kan uitoefenen en waardoor Foto Mariek niet in staat is de verplichtingen na te komen.

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Foto Mariek kan worden gevergd.

Foto Mariek behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Foto Mariek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Foto Mariek door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Foto Mariek zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Foto Mariek en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Foto Mariek en de door Foto Mariek (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Foto Mariek ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Foto Mariek of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

Foto Mariek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

De Wederpartij verkrijgt niet de eigendom van de door Foto Mariek geleverde foto’s, album en andere werken die het voorwerp zijn van de Overeenkomst.

De afbeeldingen mogen nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van Foto Mariek worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het doorsturen van foto’s en werken van Foto Mariek is niet toegestaan.

Foto Mariek verleent het uitsluitend het gebruik tot geleverde foto’s, album en eventuele andere werken aan de Wederpartij. Het gebruik strekt uitsluitend uit tot privé gebruik.

Het openbaar maken en/of publiceren van de foto’s en werken is toegestaan op persoonlijke websites en social media, mits dit geen commerciële doeleinde heeft en dit geschiedt onder vermelding van: copyright Foto Mariek // www.fotomariek.nl. Hiervoor moeten de foto’s met logo gebruikt worden.

Het delen en verspreiden van de foto’s en werken onder vrienden en familie is toegestaan, mits dit niet geschiedt voor commerciële doeleinden.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software en de documentatie te verwijderen.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om het recht op gebruik over te dragen of op enige wijze, door te verkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 22 Portretrecht (portret in opdracht)

Het portretrecht ligt bij de Wederpartij. De Wederpartij geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Foto Mariek om haar/zijn werken te gebruiken voor haar portfolio, social media en op de website.

Foto Mariek mag foto’s insturen voor Awards en andere foto wedstrijden.

Indien de Wederpartij bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de dit schriftelijk aan Foto Mariek aan te geven.

Artikel 23 Geheimhouding

Zowel Foto Mariek als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

Foto Mariek heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Foto Mariek mag foto’s doorsturen aan haar persoonlijke leveranciers, mits deze tevens leverancier waren op de bruiloft van de wederpartij. Als de Wederpartij foto’s wil doorsturen moeten zij eerst contact opnemen met Foto Mariek.

Foto Mariek zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Foto Mariek partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Foto Mariek is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Foto Mariek.

Foto Mariek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Foto Mariek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Foto Mariek is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Foto Mariek kenbaar behoorde te zijn.

Indien Foto Mariek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Foto Mariek beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Foto Mariek aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Foto Mariek overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Foto Mariek aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Foto Mariek te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Foto Mariek vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.